Sundhed og omsorg

I Københavns Kommune

Fattige ældre

Omkring 4 procent af danske ældre over 68 år er økonomisk dårligt stillede. I denne gruppe er kvinder, personer med lav uddannelse, ugifte, skilte og indvandrere fra ikkevestlige lande overrepræsenteret. De fattige ældre har ikke mulighed for at investere i deres helbred på lige fod med andre ældre. De har et lavere forbrug, når det gælder sundhedsudgifter, og de bruger færre penge på for eksempel briller og særligt tandlægebesøg, som udgør den største forskel mellem gennemsnitlige og dårligt stillede ældre. Derfor vil vi hæve det nuværende helbredstillæg, så det kan dække op til 95 procent af udgifterne for fattige ældre. Samtidig vil vi indføre gratis tandlægehjælp for denne gruppe borgere.

Mænds sundhed

Der er ulighed i sundhed blandt mænd og kvinder i Danmark, og særligt de udsatte mænd har langt lavere levetid end både de velstillede mænd og udsatte samt velstillede kvinder. I Feministisk Initiativ vil vi arbejde for at sikre lighed i sundheden, og vi vil derfor gøre København til en såkaldt mandecertificeret kommune. Dette betyder, at vi blandt andet vil udarbejde en konkret sundhedspolitik og -strategi for mænd for at sikre, at mænds fysiske og psykiske helbred tages alvorligt og medtænkes i sundhedspolitiske tiltag i Københavns Kommune.

I Region Hovedstaden

Opprioritering af psykiatrien

Fra 2011-2015 er det samlede antal patienter i psykiatrien steget med 26%. I samme periode er antallet af sengepladser kun steget med 2,4%, og udgifterne pr. patient er faldet med 11%. Det betyder dårligere eller manglende behandling af patienter. Svingdørspatienter, langtidssygmeldinger og yderligere marginalisering er konsekvensen. Derfor vil vi opprioritere psykiatrien, så den sidestilles med somatisk (fysisk) sygdom.

Feministisk eftersyn på regional- og kommunalpolitisk lovgivning

”Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning” hedder det i §4 i Ligestillingsloven. Dette sker ikke i tilstrækkeligt omfang. Vi vil derfor kigge de politiske beslutninger og forvaltningen efter med fokus på køn, klasse og minoriteter. Der skal udvikles en strategi for at undgå strukturel diskrimination af personer, uanset hvem de er.

Transpersoner ud af psykiatrien

Transkønnethed er taget af listen over psykiske sygdomme, men behandlingen finder stadig sted i psykiatrien. Transpersoner oplever ofte en uværdig behandling i sundhedsvæsenet og i særdeleshed hos Sexologisk Klinik, som har monopol på behandlingen. Vi ønsker, at transpersoner får en behandling baseret på information og samtykke. En behandling, som skal kunne varetages af flere faggrupper, f.eks. gynækologer. Det frie sygehusvalg skal også gælde i relation til transproblematikker.